Αρχική

Water Rescue

Η αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων και η συντηρητική χρήση στα συστήματα παροχής πόσιμου νερού

Διαβάστε Περισσότερα

Το Project

Απόδοση υδάτινων πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού

Αρκτικόλεξο

WATER RESCUE
Άξονας προτεραιότητας
 Διασυνοριακή περιοχή με βιώσιμη και κλιματική προσαρμογή
Επενδυτικές προτεραιότητες Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Φάση του Έργου 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με άξονες προτεραιότητας 2 & 4
Επικεφαλής δικαιούχος Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής
Δικαιούχοι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Θέρμης
Δημοτική Αρχή Gotse Delchev
Δημοτική Αρχή Kardzhali
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Προϋπολογισμός 789,574.56 €

Το έργο WATER RESCUE στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση της παροχής πόσιμου νερού μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης νερού και της παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής νερού (από τα σημεία εισαγωγής του και πίσω στο περιβάλλον). Το έργο όχι μόνο προστατεύει την ποιότητα των υδάτινων πόρων και την ποσότητα τους από φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες αλλά, το πιο σημαντικό, διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών νερού καθώς και την ποιότητα ζωής τους, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Καθώς το νερό δεν γνωρίζει σύνορα και η Ελλάδα με την Βουλγαρία μοιράζονται διεθνής λεκάνες απορροής ποταμών, είναι επιτακτική ανάγκη τα κοινά προβλήματα διαχείρισης των υδάτων να αντιμετωπίζονται από κοινού στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο στοχεύει στη μείωση απωλειών νερού στα συστήματα τροφοδοσίας πόσιμου νερού και στην παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πόσης στη διασυνοριακή περιοχή. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι κοινές καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης του πόσιμου νερού λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ανθρώπινες και φυσικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος. Αυτές οι μεθοδολογίες, που χρησιμεύουν ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, θα δοκιμαστούν σε πιλοτικές περιοχές στην περιοχή ΚΤ και, τέλος, τα κοινά έγγραφα συστάσεων πολιτικής θα επισημάνουν τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που μαθαίνουν. θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή της CB. Ο τομέας προγράμματος και έργου αναμένεται να αντιμετωπίσει και να λύσει κρίσιμα κοινά προβλήματα διαχείρισης της παροχής νερού, να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από τα RBMP PoMs και να επιτύχει οικονομική και τουριστική ανάπτυξη μέσω βελτιωμένης ποιότητας και ποσότητας νερού.

Η προστιθέμενη αξία του έργου για την περιοχή είναι ότι επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κατανάλωσης πόρων, μέσω αποτελεσματικής χρήσης υδάτινων πόρων (μειωμένο NRW) και διασφάλισης της ποιότητας του νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής νερού. Η αποδοτικότητα της χρήσης νερού έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όχι μόνο αποδοτική χρήση νερού αλλά και ενεργειακών πόρων · μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα και νερού). Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αναμένεται να επωφεληθούν από το έργο, καθώς και από τους καταναλωτές νερού (ντόπιοι πολίτες και επισκέπτες).

Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου αναμένεται να αναπτύξει μια πιο «πράσινη» συμπεριφορά που θα αντιστοιχεί στη μειωμένη κατανάλωση νερού. Οι δραστηριότητες του έργου αναπτύσσονται από κοινού από όλους τους εταίρους, επαληθεύοντας την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση διαχείρισης νερού. Τα τελικά ολοκληρωμένα μεθοδολογικά εργαλεία που θα βγουν από το έργο είναι καινοτόμα και νέα, καθώς μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται μόνο αποσπασματικά εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση της διαχείρισης του πόσιμου νερού. Τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν μέσω ενός σταθερού, από κοινού αναπτυσσόμενου σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης, διασφαλίζοντας το έργο επιτυγχάνει βιωσιμότητα. Τέλος, οι ανεπτυγμένες μεθοδολογίες και εργαλεία, η διαχείριση τόσο της ποσότητας νερού όσο και της ποιότητας στο πλαίσιο CB θα λειτουργούν ως διαδικασίες αναφοράς που μπορούν να εφαρμοστούν σε βαλκανικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след края на десетилетието на 1990 година са навлязли в една епоха на по-тясно сътрудничество, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”.
Главната идея на „INTERREG” се базира на факта, че държавите са изправени пред различни въпроси, които могат да бъдат разрешени по-успешно, ако работят заедно със своите съседи, отколкото ако всеки остане ограничен в границите си. Поради тази причина, в Програмата ни насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.

Greece and Bulgaria, two neighboring countries with a rich past, since the end of the 1990s have entered an era of closer co-operation, due to the INTERREG Programme “Greece-Bulgaria”.
The main idea behind “INTERREG” is that countries have issues which can be better solved if they work together with their neighbors than if each one remains confined within its borders. So for this reason, in our Programme we promote activities that bring our people closer.

Συνεργάτες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Θέρμης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημοτική Αρχή Kardzhali

Δημοτική Αρχή Gotse Delchev

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού