Ανακοινώσεις

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΤΣΕΦ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δικαιούχου 5 – Δήμος Γκότσε Ντέλτσεφ για την υλοποίηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου «Αποτελεσματικότητα υδατικών πόρων […]

Greece-Bulgaria

Γιατί WATER RESCUE

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60, η Οδηγία για το Πόσιμο Νερό 98/83 &η στρατηγική EU2020 προς την κατεύθυνση […]